Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (Polska). W 1986 uzyskał stopień doktora, a w 1992 stopień doktora habilitowanego. W 1994 otrzymał stanowisko profesora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był stypendystą Fundacji Humboldta na Uniwersytecie w Tybindze (Niemcy) oraz post-dockiem w Stanowym Uniwersytecie w Kent (Ohio, USA) oraz profesorem wizytującym na kilku uniwersytetach w Europie, Azji, Australii i Ameryce. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą fizykochemicznych technik rozdzielania (chromatografia i technik pokrewnych), spektroskopii (HPLC, GC, CZE, FFF, MS), adsorpcji, przygotowania próbek, analizy środowiskowej i bioanalizy (metabolomika, proteomika, biomarkery), nanotechnologii i chemometrii. Jest autorem lub współautorem 15 książek, licznych patentów i ponad 650 artykułów naukowych (ponad 27.000 cytowań, h=72) oraz członkiem rad redakcyjnych 26 czasopism krajowych i międzynarodowych.

Prof. B. Buszewski jest przewodniczącym Central European Group for Separation Sciences oraz przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk jak też vice-przewodniczącym Rady Doskonałości Naukowej. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk i Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Odznaczony przez liczne instytucje i organizacje krajowe i międzynarodowe (m.in. wielokrotny doktor honoris causa).