prof. dr hab. Piotr Jaranowski

Prof. dr hab. Piotr Jaranowski urodził się w 1961 w Łęczycy. Doktorat obronił z wyróżnieniem w 1994 w Centrum Astronomicznym PAN im. M. Kopernika w Warszawie, stopień doktora habilitowanego zdobył w 2002 na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2015 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych. Od ukończenia w 1985 na Uniwersytecie Warszawskim studiów z fizyki związany jest z Białymstokiem, obecnie jest profesorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2016–20 sprawował funkcję dziekana Wydziału Fizyki. Prof. P. Jaranowski staż podoktorski odbył w Max-Planck-Arbeitsgruppe Gravitationstheorie na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy). Wielokrotnie był wizytującym naukowcem w Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute) w Niemczech, w Theoretisch-Physikalisches Institut na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie (Niemcy) oraz w Institut des Hautes Études Scientifiques (Bures-sur-Yvette, Francja). Zajmuje się analizą danych z detektorów fal grawitacyjnych oraz problemem ruchu w ogólnej teorii względności. Jest współautorem około 280 artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (indeks h=89 według Web of Science i h=104 według bazy inSPIRE) oraz (wraz z A. Królakiem) monografii ,,Analysis of Gravitational-Wave Data” wydanej przez Cambridge University Press. Jest członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego. Prof. P. Jaranowski jest współautorem, wraz z członkami konsorcjów ,,LIGO Scientific Collaboration” oraz ,,Virgo Collaboration”, opublikowanej w 2016 roku pracy donoszącej o pierwszej bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych. W związku z tym odkryciem został on w roku 2016, wraz z innymi członkami ,,LIGO Scientific Collaboration” oraz ,,Virgo Collaboration”, laureatem Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics oraz Gruber Cosmology Prize, a także został uhonorowany, wraz z grupą polskich naukowców biorących udział w odkryciu, Medalem PAN im. M. Kopernika oraz Zespołową Nagrodą Naukową Polskiego Towarzystwa Fizycznego im. W. Rubinowicza za rok 2016.