Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.
  2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rejestracji i udziału w konferencji „Konwersatorium spektrometrii atomowej” organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku.
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz art. 6 ust. 1 lit. b tj. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rejestracji i wzięcia udziału w konferencji.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane podmiotom zewnętrznym.
  7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
  8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  10. Przekazane na potrzeby organizacji konferencji dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.