dr hab. inż. Magdalena Matczuk

dr hab. inż. Magdalena Matczuk od 2017 roku jest adiunktem w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej a od 2020 roku ‒ członkiem Zespołu Podstawowych Problemów Technik Analitycznych Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki chemiczne, uzyskała w marcu 2022 roku. Stopień doktora nauk chemicznych otrzymała w grudniu 2015 roku (WCH PW), po ukończeniu studiów doktoranckich realizowanych w ramach Międzynarodowych Projektów Doktoranckich Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Jej rozprawa doktorska została wyróżniona przez Polską Akademię Nauk jako najlepsza w dziedzinie spektrometrii mas (2016). Praca doktorska wykonywana była także w instytucjach zagranicznych, podczas staży doktorskich w Rosyjskiej Akademii Nauk (2012-2013) i Uniwersytecie w Wiedniu (2015).

W 2021 roku dr hab. inż. Magdalena Matczuk została uhonorowana Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców, zaś w 2019 roku została laureatką międzynarodowej nagrody naukowej – Rising Star in Plasma Spectrochemistry. Jest współautorem ponad 40 prac naukowych z tematyki medycznych zastosowań spektrometrii mas i jednym z nielicznych na świecie specjalistów w dziedzinie połączenia elektroforezy kapilarnej z tandemową spektrometrią mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie.