Prof. dr hab. inż. Paweł Pohl

Prof. dr hab. inż. Paweł Pohl ukończył w roku 1998 studia chemiczne na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Na macierzystej uczelni uzyskał kolejno stopień doktora (2002), doktora habilitowanego (2009) i profesora (2017) nauk chemicznych. Od roku 2015 pełni funkcję kierownika Zakładu Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej.

Odbył staże naukowe we Francuskim Centrum Badań Naukowych (CNRS UMR 5254), Laboratorium Chemii Analitycznej, Bionieorganicznej i Środowiskowej (LCABIE) w Pau (Francja) oraz roczne stypendium naukowe Fundacji im. Aleksandra von Humboldta na Uniwersytecie w Hamburgu w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Stosowanej (Niemcy).

Zainteresowania naukowe prof. Pawła Pohla obejmują metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej (FAAS, GFAAS), optycznej spektrometrii emisyjnej (ICP OES, APGD OES) i spektrometrii mas (ICP MS) w pierwiastkowej analizie śladowej próbek środowiskowych, żywności i farmaceutyków; techniki ekstrakcyjne (SPE, DSPE, CPE, UAE, MWAE) w analizie śladowej, specjacyjnej i frakcjonowanej pierwiastków metodami spektrometrii atomowej; nowe techniki wprowadzania analitów (HG, HG+PN, CVG, PCVG) do plazmowych źródeł wzbudzenia celem poprawy selektywności i czułości oznaczeń wybranych pierwiastków oraz charakterystykę analityczną i spektroskopową zminiaturyzowanych wyładowań i plazm atmosferycznych jako nowych źródeł wzbudzenia stosowanych w optycznej spektrometrii emisyjnej.

Profesor Paweł Pohl jest autorem 155 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR poświęconych analizie chemicznej i spektrometrii atomowej, 6 rozdziałów książkowych poświęconych pierwiastkowej analizie produktów żywnościowych i analizie frakcjonowanej pierwiastków (Springer, Elsevier Academic Press, De Gruyter). Jego prace są często cytowane przez innych badaczy (indeks H=27, >2600 cytowań opublikowanych prac).

# https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Pohl

# http://orcid.org/0000-0003-1844-7188