Prof. dr hab. Henryk Matusiewicz

Prof. dr hab. Henryk Matusiewicz jest emerytowanym profesorem na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Po ukończeniu studiów (1965) pracował w Wyższej Szkole Rolniczej (Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu, a następnie w Instytucie Podstawowych Problemów Chemicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Poznańskiej (1968-2012). Rozpoczynając pracę w Politechnice Poznańskiej pozostawał, do połowy lat 70-tych, pod naukowym kierownictwem prof. dr hab. Zbigniewa Kurzawy. Staż  podoktorski odbył w Colorado State University, USA (1975-1976; 1977; 1978), gdzie zajął się nieorganiczną analizą śladową. Po powrocie prowadził badania nad konstrukcją i rozkładem próbek pod ciśnieniem w systemach zamkniętych, tzw. „bombach teflonowych”. Modyfikacje konstrukcji „bomby teflonowej” uzyskały 2 patenty PRL i były produkowane w Politechnice Poznańskiej. Zajmował się również technikami analitycznymi: spektrografią, fotometrią płomieniową i absorpcyjną spektrometrią atomową, a następnie optyczną spektrometrią emisyjną ze wzbudzeniem w plazmie argonowej indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES). Podjął systematyczne badania nad klasycznym sposobem wprowadzania próbek roztworowych do plazmy – rozpylaniem i połączeniem techniki ICP-OES z systemem do elektrotermicznego odparowania (ETV); zaproponował konstrukcję połączenia ICP-OES z ETV, które zostało wykorzystane i było produkowane przez firmę amerykańską Allied Analytical Systems. W 1987 roku obronił na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego rozprawę habilitacyjną pt. „Wprowadzanie próbek do plazmy sprzężonej indukcyjnie metodą elektrotermicznego odparowywania w analitycznej emisyjnej spektrometrii atomowej”. Po habilitacji rozpoczął pracę naukową w dziedzinie zastosowania techniki mikrofalowej w chemii analitycznej ze szczególnym uwzględnieniem analizy śladowej i (ultra)śladowej, a szczególnie opracowywania metod rozkładu, mineralizacji, roztwarzania, rozpuszczania, ługowania próbek analitycznych z wykorzystaniem energii mikrofalowej oraz badanie przydatności mikrofalowo indukowanej plazmy (MIP) w technice analitycznej spektrometrii emisyjnej (OES). Pomysł prof. Matusiewicza i zaproponowanie rozwiązania konstrukcyjnego zogniskowanej energii mikrofalowej i wysokociśnieniowej „bomby mikrofalowej” został wdrożony i systemy mikrofalowe były produkowane przez firmę Plazmatronika we Wrocławiu. Zajmował się też opracowywaniem nowych metod sprzężonych: połączeniem techniki generowania lotnych wodorków i par w optycznej spektrometrii emisyjnej plazmy mikrofalowej i „pułapki atomów” w płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Tytuł profesora uzyskał w 1996 roku.

Dorobek naukowy prof. Matusiewicza obejmuje ponad 150 publikacji, w tym 130 ze współczynnikiem Impact Factor (IF), 10 rozdziałów w wydawnictwach międzynarodowych, 6 rozdziałów w monografiach w języku polskim, 9 prac przeglądowych oraz dwa patenty. W niektórych pracach (2 publikacje) przejawiają się zainteresowania konstrukcyjne Profesora, które znalazły zastosowanie w praktyce (konstrukcje aparaturowe wnęki i bomby mikrofalowej). Jego prace były cytowane przez innych autorów ponad 2300 razy (h-index = 30).

Prof. Henryk Matusiewicz jest lub był członkiem komitetów organizacyjnych konferencji i wielu naukowych rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism: Journal Analytical Atomic Spectrometry, Spectrochimica Acta Part B, Applied Spectroscopy Reviews, Microchemical Journal, The Open Analytical Chemistry Journal, Austin Journal of Analytical & Pharmaceutical Chemistry, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. W latach 2012-2016 uzyskał z NCN finansowanie prestiżowego grantu dla doświadczonych naukowców MAESTRO. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Był członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Komisji Analitycznej Spektrometrii Atomowej KChA PAN, Polskiego Narodowego Komitetu Unii Chemii Czystej i Stosowanej IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Nieorganicznej Analizy Śladowej KChA PAN.

Prof. Matusiewicz jest pomysłodawcą, inicjatorem i organizatorem cyklicznych (corocznych) 25-ciu Poznańskich Konwersatoriów Analitycznych „Nowoczesne  metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”, Sesji Naukowej i Szkoły Naukowej (1992-2016). Za swą działalność naukową i organizacyjną został wyróżniony medalem im. Wiktora Kemuli (2017), nagrodą indywidualną Ministra Edukacji Narodowej III stopnia (1990) i kilkunastokrotnie nagrodami Rektora PP.

Reprezentatywne przeglądowe prace naukowe:

Matusiewicz „Thermal vaporization for inductively coupled plasma optical emission spectrometry. A Review”, J. Anal. At. Spectrom., 1, 171 (1986)

Matusiewicz „Thermal vaporization for sample introduction in microwave induced plasma analytical emission spectrometry. A Review”, Spectrochim. Acta Part B, 13, 47 (1990)

Matusiewicz “Review. Atom trapping and in situ preconcentration techniques for flame atomic absorption spectrometry”, Spectrochim. Acta Part B, 52, 1711 (1997)

Matusiewicz “Slurry sample introduction in atomic spectrometry: application in clinical and biological analysis”, w ADVANCES IN ATOMIC SPECTROSCOPY, Elsevier, vol. 7, Chapter 5, 237-285, 2002

Matusiewicz “Chemical vapor generation with slurry sampling: A review of atomic absorption applications”, Appl. Spectrosc. Rev., 38, 263 (2003)

Matusiewicz “Wet digestion methods”, w SAMPLE PREPARATION FOR TRACE ELEMENT ANALYSIS, Elsevier, vol. 51, Chapter 6, 193-233, 2003

Matusiewicz, R.E. Sturgeon “Chemical vapor generation with slurry sampling: A review of applications to atomic and mass spectrometry”, Appl. Spectrosc. Rev., 47, 87 (2012)

Matusiewicz “Potential release of in vivo trace metals from metallic medical implants in the human body: From ions to nanoparticles – A systematic analytical review”, Acta Biomaterialia, 14, 2379 (2014)

Matusiewicz “Sample preparation for inorganic trace element”, Phys. Sci. Rev., 2, 1 (2017)