Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski ukończył studia na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 1986 otrzymał tytuł doktora na Wydziale Technologii Chemicznej Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie, Czechosłowacji. W 1992 uzyskał tytuł doktora habilitowanego a w 1994 został profesorem UMK. W 1999 otrzymał tytuł profesora chemii. Od 1994 roku zaczął organizować grupę badawczą na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) i został kierownikiem Zakładu Chemii Środowiska i Ekoanalityki, który w 2006 roku przekształcony został w Katedrę Chemii Środowiska i Bioanalityki. Do chwili obecnej piastuje to stanowisko. Od 2010 jest również kierownikiem Centrum Edukacyjno – Badawczego Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych BioSep, w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Prof. Buszewski był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta oraz odbył liczne staże naukowe w prestiżowych ośrodkach naukowych.

Ponadto jest przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członkiem Polskiej Akademii Nauk oraz Europejskiej Akademii Nauki i Sztuk Pięknych. członkiem rad wydawniczych 26 krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, autorem lub współautorem 16 książek, licznych patentów (większość z nich zostało już wdrożonych), wykładów i ponad 700 artykułów naukowych. Jest jednym z najczęściej cytowanych chemików w Polsce (ponad 20 000 cytowań) (h = 63). Był promotorem 48 doktoratów, mentorem 24 habilitacji i 5 profesorów zwyczajnych. Specjalność – chemia środowiska, fizykochemia powierzchni, chemia analityczna, chromatografia, spektroskopia i inne metody rozdzielania (HPLC, GC, CZE), adsorpcja, przygotowanie próbek.