Dr hab. Anetta Hanć

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii
Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków

Umultowska 89b
61-614 Poznań

Dr hab. Anetta Hanć ukończyła studia chemiczne na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  a następnie studia doktoranckie na tej uczelni, uzyskując w 2008 roku stopień doktora nauk chemicznych. Tematem rozprawy doktorskiej, wykonywanej pod kierunkiem prof. Danuty Barałkiewicz, była „Optymalizacja czynników wpływających na bezpośrednie oznaczanie pierwiastków w stałych próbkach środowiskowych metodami spektroskopowymi SS-ET-AAS, SS-ICP-OES, LA-ICP-MS”. Od 2008 roku jest zatrudniona na etacie adiunkta w Pracowni Analizy Spektroskopowej Pierwiastków Wydziału Chemii UAM. W styczniu 2018 roku, na podstawie rozprawy pt.: „Ablacja laserowa z detekcją ICP-MS w badaniach in situ pierwiastków w tkankach miękkich i twardych”, uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na opracowywaniu nowych procedur analitycznych oraz metrologicznej w ocenie uzyskanych wyników pomiarów. W swoich badaniach stosuje instrumentalne metody spektralne takie jak: AAS, ICP-OES, ICP-MS, LA-ICP-MS oraz chemometryczną interpretację uzyskanych danych. W swojej pracy badawczej szczególną uwagę poświęca analizie jakościowej, ilościowej, strukturalnej oraz monitoringowi próbek biologicznych, środowiskowych, klinicznych oraz żywności.

Jest współautorem 30 publikacji naukowych z listy JCR, 12 publikacjiw czasopismach międzynarodowych, 5 w czasopismach popularnonaukowych oraz 6 rozdziałóww monografiach. Wyniki badań prezentuje na konferencjach krajowych i zagranicznych.Brała udział w realizacji 5 grantów naukowych jako główny wykonawca oraz w 1 jako kierownik. Jej praca naukowa została trzykrotnie nagrodzona Nagrodą Naukową Rektora UAM.Od 2010 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego, a od 2016 roku Sekretarzem w Zespole Chemometrii i Metrologii Chemicznej Komitetu Chemii Analitycznej PAN.